Place Performance Athlete Team
1 04:04.41 SIBIYA – Nkosinathi MADADENI ATHELTICS CLUB
2 04:05.63 TSHITE – Tshepo NEDBANK
3 04:06.81 VAN RENSBURG – Rynardt UNIVERSITY OF FREESTATE
4 04:19.25 MEINTJIES – Ruan UNIVERSITY OF FREESTATE
5 04:32.26 MAVUSO – Xaba NEDBANK
6 04:42.37 WILLIAMS – Johnny NEDBANK